Informació Corporativa

  Sòl de gata S.A.U. (SòlGata) és una Societat Municipal de Gestió Urbanística i de Serveis públics, és a dir, una societat mercantil, propietat de l'Ajuntament de Gata de Gorgos, que es dedicarà a la execució d'activitats urbanístiques i a altes tasques que l'Ajuntament aprove i encomane.

  Les finalitats que es persegueixen en crear aquest tipus de societat són tres:

  1) Subjecció al dret privat i no al dret públic.
  2) Limitació de la responsabilitat de l´Ajuntament.
  3) El domini de l'empresa per l'Ajuntament.

  La funció de SòlGata en el mercat local és realitzar activitats que són responsabilitat pública i actuar en altres en les que la iniciativa privada no està i que siguen d'interés general.

  L'efecte de la subjecció al dret privat és molt important perquè permet que la societat siga més àgil, més flexible i més efectiva al lliurar-se de molts tràmits i traves administratives que el dret públic imposa, com la tècnica rígida del pressupost, els tràmits de la contractació administrativa, els processos d'incorporació de nou personal, etc.

  La limitació de responsabilitat vol dir que l´Ajuntament només respon de l´aportació al capital social que haja fet. Si SòlGata necessita finançament per a desenvolupar futurs projectes, recorrerà a fonts externes.

  L´Ajuntament té el domini de Sòl Gata, perquè el Ple Municipal fa les funcions de la Junta General (accionistes propietaris de qualsevol Societat Anònima). Entre altres drets, el Ple municipal anomena als Membres del Consell d'Administració i aprova els comptes que aquest li presenta anualment.

  Una altra característica fonamental és que les seues decisions i accions estaran basades en criteris econòmics objectius (no polítics), tal com actua qualsevol empresa privada, però sense oblidar que el seu fi últim és l'interés general de Gata.

  Aquest benefici general es pot materialitzar de diverses formes:

  - Executant infraestructures que ajuden a desenvolupar l'economia local.
  - Abordant obres que, per la poca rendibilitat que tenen, la iniciativa privada no faria, però que són d'interés general.
  - Emprant els beneficis que puga obtenir invertint-los en projectes i activitats que benefícien a tots.
  - Oferint serveis municipals (neteja de locals públics, manteniment de parcs, etc.) igual que ho faria una empresa privada.
  - Oferint serveis d´accés a internet en lliure competència amb el sector privat per a reduir l'escletxa digital que està produint-se en la nostra societat.